prayer2

உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்..

உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்.. ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் மனித படைப்பின் நோக்கத்தை அறிந்திடுங்கள்.. படைத்த இறைவனுக்கு நன்றியை செலுத்திடுங்கள்.. குறித்த நேரத்தில் தொழுகையை நிறைவேற்றிடுங்கள்.. இறைவனை எப்போதும் நினைவு கூர்ந்திடுங்கள்.. More »

handsake

நட்பு

நட்பு ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் சிரித்து சிலாகித்து செல்ல மட்டுமல்ல நட்பு.. சிந்திக்கவும் தூண்ட வேண்டும் நட்பு.. துயரத்தில் ஆறுதல் அளிக்க வேண்டும் நட்பு.. வாழ்க்கையை தூக்கி நிறுத்தவும் வேண்டும் நட்பு.. More »

syria1

‘அஸதின்’ சீற்றம்

‘அஸதின்’ சீற்றம் பசுமையின் தெவிட்டாத வனப்பு பளிங்கு வெளியாய் விரித்துவைத்த பஞ்சுமெத்தை வான் மேகம் – எல்லாம் இறை ஈந்த கொடையின் சின்னங்கள்! More »

interestfreeloan

வட்டி

வட்டி ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் உழைப்பை உறிஞ்சும் அட்டை பூச்சிகள் பெருகி வருகுதே.. வட்டி எனும் கொடிய தீயும் நாட்டில் பற்றி எரியுதே.. உழைப்பில்லா வட்டி வயிறு கொழுத்து பெருக்குதே.. உழைக்கும் வர்க்கம் வட்டி கொடுத்து விழியும் பிதுங்குதே.. More »

womenstatus

உரைகல்!

உரைகல்! ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் பெற்றோருக்கு புதல்வியாய்.. மணாளனுக்கு மனைவியாய்.. சேய்களுக்கு தாயாய்.. மாமியாருக்கு பொற்குடமாய்.. எத்தனை பரிமாணங்கள் உனக்கு? More »

antidowry

வரதட்சணை! (நவீன யாசகம்)

வரதட்சணை! (நவீன யாசகம்) ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் வரதட்சணை எனும் நவீன யாசகம்.. சமுதாயம் எங்கும்; மலிந்து கிடக்கும் வாசகம்.. கன்னியரை மணமுடிக்க.. காளையர்கள் கேட்கும் யாசகம்… More »

womeneducation

பெண்கல்வி!

பெண்கல்வி! ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் இறைவன் முதலில் படைத்தது எழுதுகோல்.. கல்வியின் பெருமையைக் கூறும் அளவுகோல்.. நமை கற்கத் தூண்டும் தூண்டுகோல்.. கல்வியே ஞானத்தின் திறவுகோல்.. More »

Avoid or distinct Your Online Cache – s

There could be some measures you might take to increase your web browsing experience in your Apple. It provides a lot of distinct varieties of search choices for different jobs, like cleansing the iPhoto, Aperture, I tunes and Mail libraries.

For Publishing a Study Report the Most Effective Applications

A readymade closed truck will cost upward 300, of $1. You are able to construct your own personal closed trailer for around half that value, employing a ready-made application trailer with components what kind of writer are you essay and wheels to build wall a floor and roof of one’s trailer.

How to Get Excellent Grades

10-Key Aspects Your Pet Business Website Will Need To Have to Ensure Owners Choose You to Work With SEO Copywriting Services Why select an copywriter? Several business people dont seethe need for employing an copywriter.

The Reason & Setting of Document Writing

Article writing providers are typically tailored made. Shipping of academic documents must be in time. For individuals who have writings that give you strain, you’re in the best place only because we should give you essay providers that may enable you to develop documents which are initial. If you additional help with your papers and get a should purchase essay on the web, you are able to head to the on line essay writing services.

Training Culture Abroad

To be able to compose a high-quality thesis composition you should be convincing and can establish your case irrespective of what. Think of your own composition’s dissertation for a promise to your personal audience by what categorization of analysis you’ve produced for the novels and help it become unique. When you’ve released your essay, you’ll probably upset a person who thinks various. The more fire you’ve got for a creating issue, the more straightforward it will really be to convey that emotion to your own audience and make a very good descriptive essay.

Examples of Business Thanks Words

The illustrations provided here can assist you to develop an exceptional autobiographical composition. Once, you’ve got your title on you, it really is possible to begin searching for pertinent information on your own composition. Within this post you might be going to be understanding the method to write an incredible narrative essay. An excellent name sums up just what the essay is about. If at all achievable, choose a topic you’re interested in, since this will make writing the article much more straightforward.

How to Copy an Essay Without Your Tutor Learning

Trial comparison and assessment article An effective evaluate essay. Below' s a sample format: Douglass and.Lincoln: Struggle between Liberty and Slavery. By Feross Aboukhadijeh grade. A dissertation phrase is actually a sentence within the launch that tells the audience what the topic.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo