இலட்சியப்பயணம்

மனித ஒற்றுமையின் சின்னம்
மானிடர்க்கு ஓர் அரைகூவல்!

உலகமே ஒன்று சேர்ந்து
உறவாடும் மாநாடு!

சாதி போதம் தாண்டவமாடும்
சகதி தோய்ந்த வாழ்க்கை துறக்க
சலவை செய்யும் உள்ளங்களங்கே!

சாதி, மொழி, தேசம் பலவாய்
மக்கத்துப் பள்ளத்தாக்கில்
கொட்டிக் கிடக்கின்றன
இறைநேசச் செல்வங்கள்!

வாழ்க்கை, வரம்பு, கோலம் என
வெவேரு திசைகளாய் பிரிந்திருந்தோர்
ஈமானிய உணர்வுகளில் மட்டும்
இன்புரும் இலட்சியப்பயணம்தானிந்த ஹஜ்!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *